Priemysel

Závody ako oceliarne, koksovne a tepelné elektrárne vypúšťajú do ovzdušia obrovské množstvá ťažkých kovov, oxidov dusíka, oxidu siričitého a prachu. Podľa výpočtov Aliancie pre zdravie a životné prostredie je znečistenie ovzdušia spôsobené spaľovaním uhlia v poľských elektrárňach každoročne príčinou 3 500 predčasných úmrtí, 1 600 prípadov chronickej bronchitídy, 1 000 nových hospitalizácií a 800 000 stratených pracovných dní.

Dymiace komíny - priemysel
O škodlivosti smogu niet pochýb. Opakované štúdie na kontrolných skupinách na celom svete jasne ukazujú deštruktívne účinky dýchania znečisteného vzduchu, najmä u detí a starších ľudí.
Škodlivý dym z priemyselnej prevádzky
Porovnávacia štúdia vykonaná na skupine poľských a amerických detí ukázala, že smog ničí centrálny nervový systém. Výsledkom bolo nižšie IQ v poľskej skupine v porovnaní s rovesníkmi žijúcimi v menej znečistenom prostredí. Na druhej strane výskum v Škandinávii potvrdil, že ľudia žijúci v blízkosti komunikácií budú s väčšou pravdepodobnosťou trpieť Alzheimerovou chorobou a demenciou.
Dymiace priemyselné komíny
Hrozivým príkladom toho, ako smog postihuje obyvateľov poľských miest, je Krakow, kde 54 % detskej populácie trpí alergiami a astmou. Priemerná hodnota pre celú krajinu je 9,6 %, ak však vezmeme do úvahy len severné vojvodstvo – táto hodnota klesne na 4 %.

Zdroj: Toyota: Alternatívne pohony a zníženie výfukových emisií